Aanmelden bij onze school
 

De meeste kinderen stromen in als ze vier jaar zijn. Een eventuele instroom van oudere kinderen is in de meeste gevallen het gevolg van verhuizing naar Loenersloot e.o., ook dat komt regelmatig voor. Plaatsing van zogenaamde zij-instromers volgt nadat er een kennismakingsgesprek is gehouden met de directie. Wij betrekken altijd onze intern begeleiders bij het plaatsen van een zij-instromer. 

Hierbij worden de inschrijfprocedures toegelicht.
 

Inschrijven

Wij verwachten van onze ouders dat zij de montessori uitgangspunt onderschrijven. Ouders melden hun kind aan met een aanmeldingsformulier. Ongeveer zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt de aanmelding bij voldoende beschikbare plekken, omgezet in een definitieve inschrijving. Ouders ontvangen hiervan bericht en informatie over de groep waarin het kind geplaatst wordt.Voor vierjarigen die extra ondersteuning nodig hebben wordt bij aanmelding samen met ouders, directie en IB’er gekeken of de school de benodigde zorg kan bieden.
 

Zij-instroom beleid

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het probleem dat mogelijk ten grondslag ligt aan de schoolwisseling goed in kaart gebracht. De onderwijsbehoeften van het kind moeten duidelijk zijn, pas dan kunnen wij als school beoordelen of wij het kind een passend onderwijsaanbod kunnen bieden.Het kind draait tenminste een dagdeel mee in de groep. De leerkracht maakt observaties over zijn werkhouding en gedrag.Er wordt contact opgenomen met de school van herkomst voor aanvullende informatie.Aan het einde van de procedure nemen de directie en de IB’er een besluit of de school tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Bij een positief besluit kan het kind, indien er plek is in de groepen, geplaatst worden. Wanneer de school niet tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, wordt het besluit om niet te plaatsen met motivatie aan ouders verteld. 

 

Op dit moment zijn er geen plekken in de volgende klassen; OB, MB en BB.