Montessorischool Loenersloot is een kleinschalige basisschool in het groen met een eigenwijze geschiedenis.

De school dankt haar bestaansrecht aan het feit dat ouders in het dorp en omgeving hun kinderen aan de school toevertrouwen. Het is bijna letterlijk het uit Afrika afkomstige spreekwoord: It takes a village to raise a child.  De school is voor kinderen gewoon ook een fijne plek om te zijn. Dicht bij huis met vriendjes en vriendinnetjes. Een school waar veel kan en mogelijk wordt gemaakt voor de kinderen. Gedurende de schoolloopbaan komt de cognitieve ontwikkeling scherp in beeld, wat we terugzien in het hoge uitstroomniveau. De kinderen krijgen een stevige basis voor het voortgezet onderwijs. Dat wordt door ouders en de school vanzelfsprekend gevonden.

De school is onderwijskundig een echte montessorischool met de bredere pedagogische waarden die dit met zich meebrengt.

De school is ooit opgericht als een initiatief van ouders. Er was in het dorp een kleuterschool en deze basis is gebuikt om verder uit te bouwen tot een volledige basisschool. Vanaf het begin hebben de ouders de school gedragen. Memorabel zijn de verhalen over ‘opa Evert’ die zoveel vrijwilligerswerk voor de school heeft gedaan.

Interessant is dat de school niet vanaf het begin een montessorischool was. Het lijkt er eerder op dat de actieve ouders ervaringen meenamen uit verschillende vernieuwingsscholen en elk zo elementen daarvan hebben ingebracht. De leerkrachten van het eerste uur namen ook eigen ervaringen mee, waaronder die uit het Montessorionderwijs.  Nog steeds is het lichtjesfeest Lucia zichtbaar vanuit die tijd, dat gevierd wordt tussen Sinterklaas en Kerst. Deze traditie is ingebracht door een ouder met een Zweedse achtergrond. Het feest geeft een bijzonder moment  aan de school. Midden jaren ‘80 begon de school als een openbare school. Sinds midden jaren ‘90 is dit omgezet in een Montessorischool, omdat de ouders zich bij die onderwijskundige visie het meest thuis voelden. De kern van wat ouders daarin herkenden is dat het montessorionderwijs zorgt voor een brede ontwikkeling van leerlingen, er meer aandacht is voor sociaal emotionele ontwikkeling en vooral ook het samenwerken.

De school ‘is’ nog steeds ook van de ouders. Want zonder die ouders zou er geen school zijn. Met de ouderbijdrage heeft de school iets meer financiële armslag, wat mooie dingen oplevert. Ouders vormen samen met de leraren meer een gemeenschap dan je normaliter ziet. Een uitingsvorm van dit gemeenschappelijke karakter is dat het lerarenteam ook heel trouw is aan de school en aan elkaar.

Hoger Doel (visie):

Montessorischool Loenersloot is een samenleving in het klein en groot in onderwijs. Door samen met ouders kinderen echt te zien, zorgen we dat ze al hun talenten kunnen ontwikkelen en daar de rest van hun leven profijt van hebben. We bieden kinderen een brede basis waarop ze hun dromen bouwen en waarmaken.

Wat zijn onze Kernkwaliteiten:

- Elke leraar kent en ziet elk kind

- Ouders staan om de school

- Een hoogwaardig Montessori lerarenteam

- Hoge resultaten

- Individueel afgestemd leerstofaanbod

- Veilige sociale omgeving

Wat zijn onze Kernwaarden:

- Eigen(wijs)heid

- Zelfvertrouwen

- Saamhorigheid

- Verantwoordelijkheid

Gewaagd doel:

Een duurzame Montessori gemeenschap en oefenplaats zijn voor kinderen waar hoge leerprestaties en brede sociaal-culturele ontwikkeling hand in hand gaan. Een plek bovendien die leerlingen, leraren en ouders samen dragen en samen laten uitbloeien tot de beste kleinschalige montessorischool van Nederland.

Hoe gaan we daar komen:

Onderwijskundige ontwikkeling is nu planmatig en gestructureerd georganiseerd. Dat zorgt voor stabiele onderwijsopbrengsten. Extra creatieve projecten worden in een 3 jaren cyclus georganiseerd. De school zet hiervoor de werkdrukmiddelen in, wat kinderen, leraren en ouders energie geeft.

De school wil een nog rijkere leeromgeving creëren, waarin er meer ruimte is voor onderzoekend leren en ervaringsgericht onderwijs in alle facetten. Het echte leven mag de school binnenkomen: wetenschap, natuur en techniek, ambachten, danslessen, muziek, koken etc. Daarvoor is een duidelijk leerplan nodig om de rust en regelmaat en hoge resultaten van de school te behouden.

De school zet graag haar deuren wijder open voor naschoolse activiteiten, het realiseren van opvang op sportgebied en verengingsactiviteiten voor kinderen, maar wil dit dan ook echt planmatig organiseren. Er blijft focus en rust nodig voor het leren en het voorbereiden van het onderwijs.

Dit vraagt om meer organiserend vermogen dan er nu van de leraren en schoolleiding kan worden gevraagd. Ook zijn er meer investeringen nodig en zullen additionele fondsen geworven moeten worden. Met de ouders en de ouderverenging willen we onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren.