Op bestuurlijk niveau is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Het streven is dat elke school is vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en/of een leerkracht van elke school van Stichting Monton). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Stichting Monton betreft. De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij, om het bestuursbeleid toe te lichten.

Huishoudelijk reglement GMR (Monton)

Medezeggenschapsreglement GMR (Monton)

Medezeggenschapsstatuut GMR (Monton)