Steunvereniging Montessorischool Loenersloot

 

Binnen onze school functioneert een netwerk van ouders, dat in belangrijke mate de ouderparticipatie vormgeeft: Steunvereniging Montessorischool Loenersloot. De steunvereniging beheert de ouderbijdragen en de overblijfgelden. Ook fungeert de SML als een klankbord en doorgeefluik van ideeën. Het bestuur vergadert enkele malen per schooljaar en de vergaderingen zijn openbaar.

De SML biedt een belangrijke ondersteuning door middel van uitvoerende activiteiten bij allerlei festiviteiten, sportdagen en bij het coördineren en het verlenen van hand- en spandiensten. Tevens organiseert de SML 2x per jaar een ouderavond met een thema naar keuze, op aanvraag van alle ouders van Montessorischool Loenersloot.

Bestuur

Voorzitter: 

Noortje Bruggeman (moeder van Madelief)

Secretaris:                             

Vacature

Penningmeester:                   

Pauline Derkman (moeder van Julian)

Ouderparticipatie:                   

Esther el Bakali (moeder van Adnan)

 

Harry de Winter (vader van Chao)   

 

Annemarie Kipping (moeder van Alexander)

 

Arjan van der Heijden (vader van Julie)

Overblijf coördinator:             

Marieke Kreuger (moeder van Anniek, Meike en Sophie)

 

Lidmaatschap van de SML

Alle ouders van leerlingen van de school zijn lid van “Steunvereniging Montessorischool Loenersloot”. Ouders betalen voor hun kinderen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage.

De overblijfbijdrage staat los van de ouderbijdrage en wordt geheel besteed aan de tussenschoolse opvang. Over de besteding van de bijdragen wordt verantwoording afgelegd in de Algemene Ledenvergadering.

Algemene ledenvergadering

De Steunvereniging heeft een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris). Het dagelijks bestuur regelt de formele zaken. Zo is het bestuur formeel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de zaken die opgezet en bekostigd zijn met behulp van de ouderbijdrage. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de financiën van de Steunvereniging. Uitgangspunt is steeds de begroting die wordt vastgesteld en goedgekeurd in de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering (ALV). In diezelfde algemene ledenvergadering wordt door het bestuur (financiële) verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid aan de hand van een jaarverslag. In de algemene ledenvergadering wordt ook de hoogte van de ouderbijdrage en overblijfbijdrage vastgesteld. Het bestuur van de Steunvereniging onderhoudt verder op regelmatige basis contacten met de directeur en de Medezeggenschapsraad en vergadert zelf regelmatig. Op verzoek is de directeur bij deze vergaderingen aanwezig.

Voor vragen en/of opmerkingen bereikt u de SML op volgend e-mailadres: ouderraad@montessorischoolloenersloot.nl