Aanvraag buitengewoon verlof
 

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Met enige regelmaat krijgen wij als school verzoeken van ouders tot verlof buiten de schoolvakanties. Uiteraard gunnen wij u alle leuke uitstapjes van harte en begrijpen wij het ook goed dat u op weg naar uw wintersportbestemming voor de file uit wilt rijden. Maar wij hebben met wettelijke kaders te maken waaraan wij ons moeten houden.

Wanneer wij meewerken aan verlof buiten de vakanties dat niet past binnen deze kaders, zijn wij als school in principe strafbaar. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regeling mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de bijhorende regels staan in de bijlage beschreven.


Hoe dient u een aanvraag in?

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties zijn zowel hier als bij de directie verkrijgbaar. De directeur neemt zelf een besluit over een verlof aanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan tien dagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.
 

Bezwaar

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient dit bezwaar in bij de directeur van de school, die het zal voorleggen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht.
 

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.